top of page

銀河工程集團 主席丁天佑先生 出席油尖旺區足球代表隊開操典禮

23-Aug-2021 出席油尖旺區足球代表隊開操典禮,銀河工程集團支持體育運動並贊助油尖旺地區足球代表隊。


#油尖旺區足球代表隊 #GalaxyEngHolding #銀河工程 #galaxyengholdingcoltdbottom of page